Turnieje

Od pre­mie­ry „Rady Pię­ciu” sta­ra­my się orga­ni­zo­wać tur­nie­je w naszą grę. Poza nagro­dą głów­ną zawsze są upo­min­ki w posta­ci kart pre­mio­wych za prze­cho­dze­nie poszcze­gól­nych eta­pów tur­nie­ju. Tur­nie­je są ogła­sza­ne w posta­ci Wyda­rzeń na stro­nie FB „Baniak Baniaka”.

I Turniej

Lublin

zakończony

Targi – 22.04.2023

Zwy­cięz­cy:

I Miej­sce: Adrian Pysiewicz

II Miej­sce: Nor­bert Kołodziej

II Turniej

Warszawa

zakończony

Sklep Graal (Blue City) – 20.05.2023

Zwy­cięz­cy:

I Miej­sce: Woj­ciech Godlewski

II Miej­sce: Julia Glegoła

III Turniej

Gdańsk

zakończony

Pub Polufka – 08.07.2023 14:00

Zwy­cięz­ca: Leszek “Syd­ney” Ludwicki

IV Turniej

Zielona Góra

zakończony

Bachanalia Fantastyczne – 23.09.2023 11:00

Zwy­cięz­ca: Woj­tek “Dexter” Owerko

V Turniej

kraków

zakończony

bookgame kraków – 02.03.2024 10:30

Zwy­cięz­ca: Mate­usz “Shi­za” Szlę­zak

rada pięciu. Tylko W sklepie baniaka.