często zadawane pytania

Ogólne

Czy słowa albo i lub są stosowane wymiennie?

Nie. Sło­wo albo to tzw. alter­na­ty­wa roz­łącz­na, czy­li musisz wybrać jed­ną z opcji, jakie są przed­sta­wio­ne w zda­niu. Przy­kła­do­wo, na kar­cie #50 znaj­du­je się dodat­ko­wa zasa­da – dobierz z talii kar­tę #Yig albo #Wężo­lu­dzie, a następ­nie umieść ją w schow­ku. Ozna­cza to, że musisz wybrać tyl­ko jed­ną z nich. Z kolei sło­wo lub to alter­na­ty­wa łącz­na. Możesz ją zna­leźć choć­by na kar­cie #93 – odwróć przy­le­głe kar­ty #Mi-go lub #SUM. To zna­czy, że możesz zarów­no zmie­nić kolor przy­le­głych kart #Mi-go, #SUM, jak i obu tych opcji.

Ogólne

Dlaczego na niektórych kartach # jest w kolorze czerwonym?

To spe­cjal­ne ozna­cze­nie, któ­re wystę­pu­je tyl­ko przy kar­tach Bra­my. Czer­wo­ny hash­tag ma uła­twić ich zlo­ka­li­zo­wa­nie na plan­szy. Dzię­ki temu, że są lepiej widocz­ne, przy­by­cie Boga Zewnętrz­ne­go nie powin­no Cię zaskoczyć.

#027 Piotr Swasynik

Czy zagrywając kartę Piotra Swasynika, muszę tasować talię?

Tak. Taso­wa­nie talii jest koniecz­ne przy dobie­ra­niu kart. Jed­nak prze­ta­suj talię, zanim wło­żysz do niej kar­ty w pożą­da­nej przez Cie­bie kolej­no­ści. Jak powin­no więc wyglą­dać zagra­nie tej zasa­dy? Na począt­ku wybierz z talii do czte­rech kart o odpo­wied­nich sło­wach-klu­czach. Następ­nie prze­ta­suj talię i włóż na jej począ­tek lub koniec dobra­ne wcze­śniej kar­ty. Co waż­ne – możesz je roz­dzie­lić tak, jak uwa­żasz. Nie musisz ich kłaść w jed­nym miejscu. 

#029 Królowa Amonet

Czy cechy Królowej Amonet są liczone podwójnie, gdy aktywuję ją obok kart #SUM?

Nie od razu. Zasa­da dodat­ko­wa sto­so­wa­na jest po zakoń­cze­niu akty­wa­cji tej kar­ty. Jeże­li Kró­lo­wa Amo­net znaj­du­je się obok kart #SUM, będzie trud­niej­sza do odwró­ce­nia w dal­szej czę­ści rozgrywki.

#030 Celine LaPeltone

Czy w przypadku, gdy położę kartę Celine Lapeltone na polu z premiami do cech, TE OD razu są liczone podwójnie?

Nie. Ta dodat­ko­wa zasa­da wpro­wa­dza­na jest w życie dopie­ro po akty­wa­cji kar­ty. Podwój­ne pre­mie doli­cza­ne są na dal­szym eta­pie gry.

#031/#032 – Pierce-Arrow/Ford T

Czy używając kart Pierce-Arrow lub Ford T, mogę odwrócić przyległe karty, które do nich przysunąłem?

Tak. Zasa­da dodat­ko­wa tych kart, wpro­wa­dza­na jest przed ich akty­wa­cją. Po przy­su­nię­ciu odpo­wied­nich kart porów­naj ich war­tość z kar­tą aktyw­ną. Te, któ­re mają niż­sze war­to­ści od tych, znaj­du­ją­cych się na Two­jej kar­cie, powin­ny zostać odwrócone.

#043 Yog-Sothoth

Czy zagrywając Yog-Sothotha, mogę usunąć jedną kartę ze schowka, a jedną z wierzchu talii?

Tak. Ty i Twój prze­ciw­nik macie w sumie usu­nąć z gry po dwie kar­ty. To od Was zale­ży, czy będzie­cie chcie­li poświę­cić obie z talii, schow­ka, czy po jed­nej z każ­de­go z nich.

#052 Pobłogosławienie sztyletu

Czy karta Pobłogosławienie sztyletu odwraca broń w dowolnym kolorze?

Nie. Zawsze odwra­ca­my kar­ty na swój kolor. Jeśli na plan­szy każ­da #Broń jest zwró­co­na Two­im kolo­rem ku górze, nie wpro­wa­dzasz tej zasady.

#055 Zamiana dusz

Czy karta Zamiana dusz pozwala na usunięcie z planszy dowolnego Badacza?

Tak. Możesz usu­nąć z plan­szy jed­ne­go Bada­cza, nie­za­leż­nie od jego koloru.

#097 Czarny Kamień

Czy ta karta ma odpowiednią ikonę?

Nie­ste­ty wkradł się nam tutaj błąd. Kar­ta „Czar­ny Kamień” powin­na mieć iko­nę ze zna­kiem nie­skoń­czo­no­ści – . Ozna­cza to, że każ­dy Badacz, któ­re­go poło­żysz przy tej kar­cie, ma pre­mię +100 do jed­nej cechy na czas swo­jej akty­wa­cji (lecz nie do koń­ca rozgrywki).

masz wątpliwości?

twojego pytania nie ma na liście?

Ode­zwij się do nas, a my posta­ra­my się odpowiedzieć.

rada pięciu. Tylko W sklepie baniaka.