poznaj obie strony obłędu

Świat nie jest taki, jakim się wyda­je. Gdy przyj­rzysz się wystar­cza­ją­co dobrze, zauwa­żysz, że to, co znasz, to jedy­nie odła­mek rze­czy­wi­sto­ści. Poza nią kry­ją się nie­bez­piecz­ne, odra­ża­ją­ce bestie, nie­zna­ne kra­iny, czy byty, któ­rych nie spo­sób ogar­nąć rozu­mem. Star­cie z nimi może szyb­ko spro­wa­dzić na Cie­bie sza­leń­stwo, ale cytu­jąc Lewi­sa Car­rol­la – tyl­ko waria­ci są coś war­ci. Chcesz spró­bo­wać swo­ich sił w tej wal­ce, któ­ra może Cię pocią­gnąć w otchłań obłę­du? Wła­śnie to ofe­ru­je Ci Rada Pięciu!

Gra dla Ciebie

Jesteś fanem kana­łu Baniak Bania­ka? A może lubisz dresz­czyk gro­zy cha­rak­te­ry­stycz­ny dla twór­czo­ści H.P. Love­cra­fta? Jeże­li choć na jed­no z tych pytań odpo­wie­dzia­łeś twier­dzą­co i masz przy­naj­mniej 15 lat – ta gra jest dla Cie­bie. Za spra­wą tej mrocz­nej pro­po­zy­cji będziesz mógł sta­nąć w szran­ki ze swo­im prze­ciw­ni­kiem, pró­bu­jąc prze­cią­gnąć go na swo­ją stro­nę sza­leń­stwa. Ta gra kar­cia­na prze­zna­czo­na jest dla dwóch osób. Jest ide­al­na nie tyl­ko na wspól­ne wie­czo­ry z dru­gą połów­ką, ale tak­że na spo­tka­nia z przy­ja­ciół­mi, czy prze­ła­ma­nie pierw­szych lodów z nie­zna­jo­my­mi. Dużym atu­tem tego pro­duk­tu jest szyb­ka roz­gryw­ka. Prze­cięt­nie trwa od 10 do 30 minut. Możesz więc się­gnąć po tę kar­cian­kę, zarów­no w przy­pad­ku, gdy Twój czas jest moc­no ogra­ni­czo­ny, jak i wte­dy, gdy masz ocho­tę na turniej. 

Odkryj niesamowity świat

Rada Pię­ciu to gra, któ­ra jest moc­no osa­dzo­na w Baniak Cthul­hu Uni­ver­se. Ten świat został stwo­rzo­ny przez Mistrza Gry, Micha­ła Bań­kę, na bazie dorob­ku H.P. Love­cra­fta. Całość roz­gry­wa­na była w for­mie sesji RPG na kana­le Baniak Bania­ka. Co moż­na powie­dzieć o BCU? To 122 sesje, pod­czas któ­rych 60 Gra­czy two­rzy­ło peł­no­krwi­ste i wyra­zi­ste posta­ci. Boha­te­ro­wie w 5 głów­nych zespo­łach wal­czy­li nie tyl­ko z plu­ga­stwem z innych rze­czy­wi­sto­ści, ale tak­że z wła­sny­mi sła­bo­ścia­mi, a nie­kie­dy nawet ze sobą nawza­jem. Przy­go­dy w tym uni­wer­sum są peł­ne eks­cy­tu­ją­cych starć, zwro­tów akcji, wzru­szeń i roz­pa­czy. To wszyst­ko jest okra­szo­ne wspa­nia­ły­mi smacz­ka­mi rodem z USA, z lat 20. XX wie­ku, kie­dy to toczy się owa histo­ria. Poznaj HOBO, KŁM, GON, POPIÓŁ i SUM, czy­li orga­ni­za­cje stwo­rzo­ne po to, by sta­wić czo­ła ponadna­tu­ral­nym zagro­że­niom. Na kar­tach tej gry znaj­dziesz ich człon­ków, przy­ja­ciół oraz wrogów. 

Jesteś Fanem BCU? Za spra­wą tej kar­cian­ki wró­cisz wspo­mnie­nia­mi do ulu­bio­nych boha­te­rów i nie­za­po­mnia­nych scen. Nie znasz tego uni­wer­sum? Nic nie szko­dzi! Roz­gryw­ka będzie tak samo przy­jem­na, a może dzię­ki niej zro­bisz krok w stro­nę odkry­cia pasjo­nu­ją­ce­go świa­ta gier RPG. 

Strasznie piękna gra

W opa­ko­wa­niu Rady Pię­ciu znaj­dziesz 100 dwu­stron­nych kart o roz­mia­rze 63.5 x 88.9 mm oraz plan­szę do gry. Wszyst­kie te ele­men­ty zachwy­cą Cię swo­im sta­ran­nym wyko­na­niem oraz fan­ta­stycz­ny­mi gra­fi­ka­mi. Ilu­stra­cje są nie tyl­ko pięk­ne, ale rów­nież peł­ne nie­po­ko­ju i obłę­du. To, co nie­zna­ne, może mamić i fascy­no­wać, by na koń­cu dro­gi zamie­nić się w ist­ny kosz­mar. Wła­śnie dla­te­go każ­da kar­ta ma dwie stro­ny – bia­łą i czar­ną – któ­re sym­bo­li­zu­ją poczy­tal­ność i obłęd. Ta pro­po­zy­cja jest wyjąt­ko­wo este­tycz­na i bar­dzo atrak­cyj­na wizualnie. 

Kolej­ną zale­tą naszej gry jest prze­my­śla­na kon­struk­cja pudeł­ka. Wie­my, że miło­śni­cy kar­cia­nek lubią zabez­pie­czać je przed znisz­cze­niem. Nie musisz się więc oba­wiać! Opa­ko­wa­nie pomie­ści wszyst­kie kar­ty, nawet w przy­pad­ku, gdy zało­żysz na nie koszulki. 

Ponad­to, jeże­li będziesz chciał posze­rzać swo­ją kolek­cję o kar­ty pre­mio­we, even­to­we lub tur­nie­jo­we, bez pro­ble­mu zmie­ścisz je w pudełku. 

Produkt testowany na ludziach

Aby dostar­czyć Ci pro­dukt o jak naj­wyż­szej jako­ści, może­my powie­dzieć wprost – testo­wa­li­śmy go na ludziach. Rada Pię­ciu była wie­lo­krot­nie roz­kła­da­na na czyn­ni­ki pierw­sze, a każ­da jej ite­ra­cja przy­czy­nia­ła się do jej udo­sko­na­la­nia. Po serii eks­pe­ry­men­tów w mniej­szym gro­nie, do akcji przy­stą­pi­li teste­rzy, któ­ry­mi głów­nie byli Patro­ni kana­łu Baniak Bania­ka. Dzię­ki poświę­co­ne­mu przez nich cza­so­wi oraz ich cen­nym uwa­gom, w Two­je ręce tra­fi gra, któ­ra jest dopra­co­wa­na w każ­dym szczególe. 

Stwórz talię swoich marzeń

Gra­jąc w Radę Pię­ciu, będziesz mógł samo­dziel­nie stwo­rzyć swo­ją talię, w skład któ­rej będą wcho­dzi­li Twoi ulu­bie­ni boha­te­ro­wie BCU. Cho­ciaż jeden egzem­plarz prze­zna­czo­ny jest dla jed­ne­go Gra­cza, to w razie koniecz­no­ści może też posłu­żyć dwóm oso­bom. Dla­cze­go war­to mieć swój wła­sny zestaw kart? Dzię­ki temu Ty i Twój prze­ciw­nik będzie­cie mogli grać takim samym kom­ple­tem. To roz­wią­za­nie zde­cy­do­wa­nie zwięk­szy Wam moż­li­wo­ści wybo­ru przy kom­po­no­wa­niu talii. 

Graj tak, jak lubisz

Czym jesz­cze może zasko­czyć Cię Rada Pię­ciu? To pro­po­zy­cja, któ­ra ofe­ru­je Ci wie­le moż­li­wo­ści. W instruk­cji znaj­dziesz róż­ne try­by roz­gryw­ki, któ­re możesz dosto­so­wać do swo­ich pre­fe­ren­cji. Za spra­wą tych mody­fi­ka­cji możesz pod­nieść lub obni­żyć sto­pień trud­no­ści gry. Zde­cy­duj, jaką przyj­miesz tak­ty­kę, włącz logicz­ne myśle­nie i sprawdź, czy los będzie Ci sprzyjał!

rada pięciu. Tylko W sklepie baniaka.