Karty premiowe

Kar­ty pre­mio­we w Radzie Pię­ciu to uni­kal­ne dodat­ki, któ­re wpro­wa­dza­ją nowe ele­men­ty i umie­jęt­no­ści, dostar­cza­jąc eks­cy­tu­ją­cych moż­li­wo­ści i stra­te­gii dla gra­czy. Posia­da­nie kart pre­mio­wych wzbo­ga­ca roz­gryw­kę, umoż­li­wia­jąc two­rze­nie uni­kal­nych kom­bi­na­cji i dodat­ko­wych tak­tyk w wal­ce o zwycięstwo.

#1

Przyjaciel

Peter Kaplan

Moż­na było zdo­być: Przed­sprze­daż R5

Moż­na zdo­być: Oka­zjo­nal­na pro­mo­cja onli­ne w Skle­pie Baniaka

#2

BADACZ

Mark T. Bottle

Moż­na było zdo­być: Przed­sprze­daż R5

Moż­na zdo­być: Oka­zjo­nal­na pro­mo­cja onli­ne w Skle­pie Baniaka

#3

BADACZ

John Doe / Jane Doe

Moż­na było zdo­być: Karol i Klau­dia roz­da­wa­li na Pyr­ko­nie 2023

Moż­na zdo­być: Zaczep grzecz­nie Karo­la lub Klau­dię, może będą mie­li przy sobie

#4

BADACZ

Papa Louis / Baron Ajani

Moż­na było zdo­być: Nikos roz­da­wał na Pyr­ko­nie 2023

Moż­na zdo­być: Zaczep grzecz­nie Niko­sa lub Sło­wi­ka, może będą mie­li ją przy sobie

#5

BADACZ

Vincente Lupinotuum / Angelus Blaidd

Moż­na było zdo­być: Lewy i Kozi roz­da­wa­li na Pyr­ko­nie 2023

Moż­na zdo­być: Zaczep grzecz­nie Lewe­go lub Kozie­go, może będą mie­li przy sobie

#6

PRZYJACIEL

Amelia Sinclair

Moż­na było zdo­być: Przed­sprze­daż R5

Moż­na zdo­być: Oka­zjo­nal­na pro­mo­cja onli­ne w Skle­pie Baniaka

#7

PRZEDMIOT

Dynamit

Moż­na było zdo­być: Przed­sprze­daż R5

Moż­na zdo­być: Oka­zjo­nal­na pro­mo­cja onli­ne w Skle­pie Baniaka

#8

PRZEDMIOT

Bomba

Moż­na było zdo­być: Tur­niej R5 – przej­ście do finału

Moż­na zdo­być: Weź udział w tur­nie­ju i wygraj półfinał

#9

BADACZ

Oswald Cuthburt

Moż­na było zdo­być: Kar­ta była dodat­kiem do cza­so­pi­sma “Maniak Bania­ka” nr 4 dla pre­nu­me­ra­ty Patronite.

Moż­na zdo­być: Poproś Jędr­ka z kana­łu “Zagrajnik.tv”

#10

BADACZ

Frida Riffenberg

Moż­na było zdo­być: Kar­ta była dodat­kiem do cza­so­pi­sma “Maniak Bania­ka” nr 4 dla pre­nu­me­ra­ty Patronite.

Moż­na zdo­być: Poproś Patry­cję z kana­łu “Zagrajnik.tv”

#11

BADACZ

o. Martin Shuttuck

Moż­na było zdo­być: Kar­ta była dodat­kiem do cza­so­pi­sma “Maniak Bania­ka” nr 4 dla pre­nu­me­ra­ty Patronite.

Moż­na zdo­być: na razie brak takiej możliwości

#12

ZAKLĘCIE

Miłosny napar

Moż­na było zdo­być: Doda­wa­na do zaku­pów na sto­isku Skle­pu Baniaka

Moż­na zdo­być: Zrób zaku­py na sto­isku (nie onli­ne) Skle­pu Baniaka

#13

PRZYJACIEL

Jerry Clock

Moż­na było zdo­być: Przed­sprze­daż R5

Moż­na zdo­być: Oka­zjo­nal­na pro­mo­cja onli­ne w Skle­pie Baniaka

#14

POJAZD

???

Moż­na było zdobyć: -

Moż­na zdobyć: -

#15

PRZYJACIEL

Martha Rosenberg

Moż­na było zdo­być: Maniak 09 dla patro­nów i autorów

Moż­na zdo­być: na razie brak takiej możliwości

#16

PRZYJACIEL

Kapitan Białego Statku

Moż­na było zdo­być: Kar­ta roz­da­wa­na na punk­tach pro­gra­mu Bania­ka np. pre­lek­cjach (lecz nie na sesjach z publicznością)

Moż­na zdo­być: Przyjdź na pre­lek­cję Bania­ka pod­czas konwentu

#17

PRZYJACIEL

Amelia Collins

Moż­na było zdo­być: Kar­tę wrę­cza NeMi w zamian za uśmiech

Moż­na zdo­być: Zaczep grzecz­nie NeMi i uśmiech­nij się, pro­sząc o kartę

#18

POJAZD

hydroplan bristol

Moż­na było zdobyć: -

Moż­na zdo­być: Wyprze­daż Lato 2023 w Skle­pie Baniaka

#19

ZAKLĘCIE

Przekleństwo przedmiotu

Moż­na było zdo­być: Kar­ta dorzu­ca­na do nagród od Bania­ka (kanał, gru­pa Patro­nów, Karcz­ma Baniaka)

Moż­na zdo­być: Weź udział w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez kanał “Baniak Bania­ka” i wygraj w nim cokolwiek

#20

PRZYJACIEL

John

Moż­na było zdo­być: Kar­ta roz­da­wa­na na spo­tka­niach Patro­nów Baniaka

Moż­na zdo­być: Zostań Patro­nem Bania­ka i przyjdź na spotkanie

#21

BÓG ZEWNĘTRZNY

Hastur

Moż­na było zdo­być: Tur­niej R5 – Nagro­da za udział w finale

Moż­na zdo­być: Weź udział w tur­nie­ju i dojdź do finału

#22

PRZEDWIECZNY

Kolor spoza świata

Moż­na było zdo­być: Tur­niej R5 – Nagro­da za udział w finale

Moż­na zdo­być: Weź udział w tur­nie­ju i dojdź do finału

#23

ARTEFAKT

Monolit Angary

Moż­na było zdo­być: Tur­niej R5 – Nagro­da za przej­ście eta­pu turnieju

Moż­na zdo­być: Weź udział w tur­nie­ju i przejdź ćwierćfinał

#24

WRÓG

Quazikopf

Moż­na było zdo­być: Tur­niej R5 – Nagro­da za przej­ście eta­pu turnieju

Moż­na zdo­być: Weź udział w tur­nie­ju i przejdź eliminacje

#25

WRÓG

Quazikopf

Moż­na było zdo­być: Tur­niej R5 – Nagro­da za przej­ście eta­pu turnieju

Moż­na zdo­być: Weź udział w tur­nie­ju i przejdź eliminacje

rada pięciu. Tylko W sklepie baniaka.